نمادها

آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم(Badges/Labels)
در خدمت شما هستیم با آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم (Badges/Labels) آموزش Bootstrap جلسه چهاردهم (Badges/Labels) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در این جلسه درباره برچسب ها و badges ها صحبت می کند به واسطه badge می توانید شماره هایی به لیست های خود و لینک های خود اضافه کنید این ...