نمادها

آموزش ساخت لیست افزودن اطلاعات
امروز در خدمت شما هستیم با آموزش ساخت لیست افزودن اطلاعات آموزش ساخت لیست افزودن اطلاعات با بهره گیری از html و javascript است سلام برنامه در این آموزش یک لیست می سازد که روش کارکرد آن به صورت زیر است این لیست دارای باکسی است که شما در آن اطلاعات وارد کرده ...