نمادها

آموزش JavaScript جلسه یازدهم (Assignment)
در خدمت شما هستیم با آموزش JavaScript جلسه یازدهم (Assignment) آموزش JavaScript جلسه یازدهم (Assignment) از سری آموزش های تک قسمتی است سلام برنامه در جلسه قبلی درباره عملگر ها و نحوه استفاده از آن ها صحبت کرد در این جلسه درباره خلاصه نویسی کد ها و عملگر ها صحبت می کنیم همانطور که ...